Tatjana Prijić

Tatjana Prijić

Tatjana Prijić

Tatjana Prijić je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu viša savetnica, zaposlena u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od 2017. godine na poslovima unapređenja analiza i izrade izveštaja, što uključuje sagledavanje stanja u pogledu ostvarivanja ravnopravnosti svih osetljivih društvenih grupa.

Prethodno iskustvo je stekla u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 2004. godine i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to na poslovima izrade i sprovodenja zakona, drugih propisa, strateških i planskih dokumenata, kao i njihovoj harmonizaciji sa pravom EU, prvenstveno u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, unapredenja položaja osoba sa invaliditetom i ljudskih prava uopšte.

Aktivna je učesnica u procesu pristupanja EU, u okviru PG 19 i PG 23, članica je radne grupe Equneta za kreiranje politika, bila je članica Komiteta eksperata Saveta Evrope za prava osoba sa invaliditetom i sekretar Zajedničkog konsultativnog odbora sastavljenog od predstavnika EEK i civilnog sektora iz Srbije.

Učesnica je i pozivani predavač na velikom broju stručnih skupova i savetovanja (u organizaciji Udruženja pravnika u privredi, Udruženja pravnika radnog i socijalnog prava; stručnih časopisa; privrednih komora i udruženja poslodavaca; centara za poslovnu edukaciju, nevladinih organizacija i dr.), predavač je na obukama, okruglim stolovima i seminarima, autorka je niza radova i članaka u stručnim časopisima.