Ljiljana Lončar

Ljiljana Lončar

Ljiljana Lončar

Ljiljana Lončar je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Već više od 15 godina bavi se zaštitom i unapređivanjem ljudskih prava, sprečavanjem i suzbijanjem diskriminacije i zaštitom i unapređivanjem ravnopravnosti.

Ovo bogato iskustvo stekla je radom u okviru Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana. Trenutno je angažovana kao savetnica za rodnu ravnopravnost potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorane Mihajlović. Međunarodno, višegodišnje iskustvo rada u multikulturnoj sredini stekla je pre svega živeći i radeći u Australiji, kao menadžerka za pitanja prava manjina u saveznom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj.

Članica je Komisije za rodnu ravnopravnost Saveta Evrope i nacionalna koordinatorka za praćenje primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i bobi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije). Kooridnirala je pripremu prvog državnog izveštaja o sprovođenju ove Konvencije i evaluacionu posetu ekspertske grupe za praćenje primene Konvencije Srbiji, Grevio.

Gospođa Ločnar se specijalizovala za pitanja rodne ravnopravnosti na rodnim studijama Fakulteta političkih nauka i za oblast rodno odgovornog budžetiranja preko agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena.

Aktivno sarađuje sa brojinim međunarodnim organizacijama Savetom Evrope, agencijama Ujedinjenih nacija, OEBS-om, Nemačkom međunarodnom organizacijom za razvoj itd. na raznorodnim pitanjima koja se tiču rodne ravnopravnosti, nediskriminacije i ljudskih prava. Aktivno govori engleski jezik.